Курс Ежегодно обучение зa представители на ГУТ/КУТ

Обучение за представители в ГУТ

Ежегодно обучение КУТ/ГУТ

ГУТ е съкратеният начин за изписване на група по условия на труд. Две са основните задачи на този отдел. Едната се състои в даване на възможност на работниците в определена компания да изразят свободно мненията си относно качеството на предоставените условия за здраве и безопасност. Другата е насочена към ефективното съгласуване на изискванията на персонала с възможностите, които работодателят е в състояние да предостави. Групата присъства задължително при организации, чийто брой служители е между пет и петдесет включително. За да има баланс между вижданията на началника и работниците, групата винаги следва да бъде в състав от двама души, като единият е самият началник, а другият е ангажиран да бъде представител на работниците. За доброто изпълнение на тази длъжност се изискват силно развити личностни качества като далновидност и дипломатичност, но и преминаването през специализирано обучение. Желаещите да се развият още повече и да се справят по-добре обикновено посещават и курс по ЗБУТ, като напоследък най-често се избира дистанционният такъв. По-надолу ще намерите информация за видовете обучение за представители в ГУТ.

Съвсем ясно могат да се разграничат 2 разновидности на обучението – първоначално и ежегодно. Между тях има известно сходство поради предмета, с който се занимават. И двете се изискват за легалното упражняване на дейността, и освен това са добре модифицирани за целите на пълноценното повишаване на компетенциите. Различията им са свързани с някои техни характерни особености. Продължителността на първоначалното обучение е 30 учебни часа, докато при ежегодното тя е значително занижена – само 6. Това е продиктувано от различните им предназначения. Встъпителният курс трябва да даде богата основа от знания, която да послужи на специалистите. Ежегодният, от своя страна, е насочен предимно към опресняване на вече наличните знания и евентуалното запознаване с възникнали новости.

Представителите в ГУТ задължително преминават през първоначално и ежегодно обучение. Тези от тях, които предпочитат да бъдат още по-подготвени, участват и в курс по ЗБУТ.