Дистанционно обучение за Координатор по ЗБУТ в строителството

Професия Координатор по ЗБУТ

Дистанционно обучение за Координатор по безопасност и здраве при работа

Координаторът по ЗБУТ е професионалист, преминал редовно или дистанционно обучение в областта на здравето на работното място, на осигуряването на неговата безопасност, както в нормални, така и в извънредни ситуации.

Какво трябва да знаят лицата, които решават да придобият такава квалификация? Това е специалност, изцяло ориентирана към охрана на труда. За нейното придобиване се преминава през разширено обучение или дистанционни курсове по БЗР. Координаторите по ЗБУТ се занимават с проблемите на сигурността в различни области на труд . Те следят за безопасността на труда в различните видове промишленост. Специализират в индустриална или пожарна безопасност, например, или по безопасност на околната среда. Сферите на тяхната дейност могат да бъдат разнообразни – навсякъде, където се полага труд.

Напоследък търсенето на тези специалисти надвишава предлагането. Това е възможност за придобиване на нова професия, като един от вариантите е онлайн обучението. Координаторът по БЗР специализира по трудова безопасност и здраве, по техническа и противопожарна безопасност и т.н. За да може да прави нужната експертна оценка за безопасна работа, той трябва да притежава нужните знания за безопасност на труда, за законодателството, свързано с това, да преминава опреснителни курсове и т.н. Необходимо е да познава нормативните уредби.Тази професия е гъвкава, което изисква съответни аналитични умения. Специалистите по охрана на труда стават все по-търсени, а тяхната професия набира популярност. Всички предприятия, фирми и компании имат нужда от специална оценка на условията на риск и изготвяне на мерки за тяхното преодоляване.

Координаторът по здраве и безопасност на работното място трябва да извършва дейността си в съответствие с професионалните стандарти. Той трябва да е добър професионалист, с висше или средно образование по безопасност на труда. При липса на подходящо образование, трябва да премине курс, присъствен или дистанционен, по охрана на труда.Като това обучение има тясна професионална насоченост. Ако искате да работите като координатор по БЗР, може да преминете ускорено онлайн обучение по безопасна и здравословна работа.