Курс Ежегодно обучение за представители на ГУТ

Защо дистанционен курс за Ежегодно обучение за представителите на ГУТ?

Абревиатурата ГУТ всъщност е съкратена форма на изписване на група по условия на труд. Функциите на този отдел от една страна включват обезпечаването на изразяване на мнение на хората от персонала в дадено предприятие (наброяващо от пет до петдесет работници включително) по проблемите, свързани с безопасността и здравето при трудова дейност. От друга стана, специалистите в този екип са ангажирани със съгласуването на исканията на служителите с възможностите, които работодателят е склонен да предложи. Логично на казаното дотук, групата се състои от от 2 души – единият е самият работодател, а другият – представител на работниците. Вторият от изброените трябва да се избере на общо събрание на организацията. С цел да бъде добре подготвен при встъпването си в длъжност, освен подобаващ курс по ЗБУТ опълномощеният е необходимо да премине и специализирана подготовка, която бива 2 вида – първоначална и ежегодна.  Още за тази, която се осъществява всяка календарна година, вижте в по-нататъшните редове.

обучение по збут
Отличителна  черта на ежегодното обучение за представители в ГУТ е, че се състои в установените рамки на работно време и това не оказва влияние на дневния надник. Освен това работодателят е ангажиран да се погрижи за всички разноски по осъществяването на курса. Продължителността му трябва да бъде поне шест учебни часа. Предвидени са главно теоретични уроци, но опитните обучаващи допълват занятията с примери от кариерата си в областта. Сред способностите, които представителите развиват, са увеличение на ефикасността на работа и модернизиране на начините на работа. Изброените играят важна роля в изпълненията на задълженията на упълномощените. Препоръчително е те да са преминали и обучение по ЗБУТ. Обучаващите лица, от своя страна, са длъжни да покриват следните изисквания: образователна степен (поне бакалавър) и професионални познания и опитност в сферата. Предназначението на курса е свързано с освежаване и увеличаване на вече изградените познания.

Дейността на ГУТ е от съществена важност за работата на всяка една компания. Ежегодното обучение е нужно за осъвременяване на информацията, с която си борави представителя на служителите.

Дистанционен курс по ЗБУТ за Длъжностно лице, ръководещо трудови процеси

Онлайн или дистанционно обучение за длъжностно лице, ръководещо трудовите процеси

дистанционно обучение за длъжностно лице , ръководещо трудовите процеси

            Когато ви се налага да обучавате длъжностно лице, ръководещо трудовите процеси, алтернативите са много. Освен класическата форма на обучение, която се провежда на място, в последните години изникват и нови варианти, един от тях е дистанционното обучение, или т.нар. on-line обучение.

            Макар и привидно онлайн и дистанционното обучение да изглеждат и звучат еднакво, много сайтове предлагат различни условия за ползването на материалите, сроковете на обучение и заплащане.

            До някъде обаче стъпките, които следват при онлайн обучението или т.нар. дистанционно обучение по ЗБУТ, когато трябва да назначите длъжностно лице, което да ръководи трудовите процеси, са идентични.

            Обикновено започват с избор на център за обучение. Това е лесната част, защото повечето хора работят по препоръки на познати, колеги и хора от тесния кръг около тях. Повечето сайтове ви водят към попълване на регистационна форма, с която започва всеки курс. Бъдете внимателни когато попълвате данните си или тези на колега или служител когото записвате, защото в по-голям процент от случаите тази информация ще бъде използвана за издаване на дипломата след завършено образовние. Не че има непоправими неща, но все пак попълвайте с внимание.

             Следва получаване на данни за достъп  – парола и потребителско име. Обикновено дистанционното обучение дава безсрочен достъп до учебни материали. Онлайн обучението по ЗБУТ на повечето платформи е ограничено. Важно е да се спомене, че обучението по ЗБУТ е ежегодно, т.е. подновява се всяка година минимум по веднъж.  След определен период от време регистрацията става невалидна и може да се поднови при допълнително плащане.

          При дистанционното (онлайн) обучение по ЗБУТ като цяло се запазва правилото плащането да е от разстояние. Обикновено то е по банков път, но вече навлизат и други системи като PayPal.

              Най-важното от всичко, обаче, си остава крайният резултат, а именно –  да имате добре обучено длъжностно лице, което да отговаря за безопасността на персонала, да разработва планове за намаляване на риска и да спазва нормативните уредби. Ако обучението е проведено както трябва, то изпълнението на гореспоменатото не би било никакъв проблем. Така че регистрирайте се и направете следващата стъпка към започването на онлайн или дистанционен курс по ЗБУТ.

Дистанционно обучение по ЗБУТ за Орган по безопасност и здраве при работа

Орган по безопасност и здраве при работаДистанционно обучение за Орган по БЗР

Лицата и специализираните служби в предприятията и компаниите, отговарящи за организацията и изпълнението на защитата на работещите и превенцията на производствените рискове, се включват в специализираната служба, наречена орган по БЗР. Според вида на трудовата дейност и броя на работниците, работодателят решава какъв да бъде органът.

Неговите задължения могат да се извършват от едно лице чрез допълнителен трудов договор. Друг вариант е да бъде назначено длъжностно лице на позицията. А може и да се създадат групи и комитети по здраве и безопасност. И накрая – може всички те, заедно с координаторът по ЗБУТ, да осъвместяват своята работа.

Органът по БЗР поема функцията да организира, планира и координира работата по безопасен труд. Той е в помощ на работодателя и длъжностните лица, работещи за практическото осъществяване на безопасна и здравословна работна среда. Органът по безопасност и здраве контролира дали са организират, прилагат и спазват нормативните уредби. В същото време следи и за следването на мерките за безопасен труд от страна на работещите. При нарушаване на някои норми, ако не се спазват определените нормативи за безопасна работа, ако не се изпълняват някои задължения според инструкциите, то следват санкции за нарушителите.

Органът по безопасност и здраве работи по установяване и оценка на професионалните опасни ситуации. Съобразно това се създава вътрешен правилник, задължителен за всички  в предприятието.Координира работата на всички длъжностни лица в дейностите им по постигане на ЗБУТ. След направена оценка на професионалния риск, разработва различни програми и проекти, както и мерки за превенция на трудови злополуки. Изисква от длъжностните лица трудовата дейност така да бъде организирана, че да не се създават рискови ситуации в работната среда, особено на местата, където вероятността да съществуват е най-голяма. Организира мерки за аварийни ситуации. Следи за действията по обща и индивидуална защита на хората. Разработва и осъществява програми за инструктажи, квалификация и преквалификация на служители и работници. Търси тяхното мнение и оценката им относно действията по безопасен и здравословен труд.

Дистанционен курс по ЗБУТ за Контрол на качеството в строителството

Предназначение на дистанционното обучение по контрол на качеството в строителството

дистанционно обучение за контрол на качеството в строителството

              Съществуват множество центрове за квалификация и преквалификация, които предлагат всякакви видове обучение – дистанционно, онлайн, смесено или класическо на място – всеки един лекционен курс има своето предназначение и определени групи, за които той ще е максимално ефективен. Не всеки служител с произволен вид образование може да се подложи на специфичен курс, какъвто е този за контрол на качеството и да намери неговото адекватно приложение в конкретната си работа.

              Още повече, че всеки служител, обучен в тази материя, трябва да има основанието за това. Изискванията към длъжностното лице, което в бъдещ момент ще изпълнява дейността по контрол на качеството, е да има предварителна подготовка. За да започне онлайн, дистанционно или какъвто и да е друг вид обучение по ЗБУТ и контрол на качеството, едно лице трябва да има завършено висше образование с техническа насоченост. Курсът надгражда, а не дава знания на начинаещи. Например филолог, който за пръв път стъпва на строителен обект, не би бил полезен никому.

              Всяко едно от изброените по-долу хора може да се включи в подобно обучение, и да бъде полезен за себе си и хората около себе. Ръководителите на фирми, управители и проектанти – всеки един от тях, захванал се с този бизнес, има базови знания. Съответно строител с необходимия опит и образование също може да се включи в подобно обучение по ЗБУТ. Строителните консултанти и служители по строителен надзор са съвсем подходящи. Много техникуми дават насочено и специализирано образование по състав и контрол на влаганите материали. Те също дипломират кадри, които могат да се запишат на подобно обучение.

              Процедурата по избор, назначаване и обучение на такова длъжностно лице не може да се подценява. Ако един предприемач не е на ясно кого ще избере и как ще го квалифицира, той съответно ще отпадне още на ниво вписване в Камарата на строителите. Всеки уважаващ себе си собственик на строителна фирма знае колко важно за развитието на компанията му е членството в подобна организация. Още повече, че това членство се потвърждава ежегодно, т.е. служителят контрол по качеството е постоянно присъстващ.

             В заключение може да се каже, че всяко участие в търг за поръчка, което дава работа на хиляди, изисква назначено и обучено лице по контрол на качеството в строителството.

Дистанционно обучение за Координатор по ЗБУТ в строителството

Професия Координатор по ЗБУТ

Дистанционно обучение за Координатор по безопасност и здраве при работа

Координаторът по ЗБУТ е професионалист, преминал редовно или дистанционно обучение в областта на здравето на работното място, на осигуряването на неговата безопасност, както в нормални, така и в извънредни ситуации.

Какво трябва да знаят лицата, които решават да придобият такава квалификация? Това е специалност, изцяло ориентирана към охрана на труда. За нейното придобиване се преминава през разширено обучение или дистанционни курсове по БЗР. Координаторите по ЗБУТ се занимават с проблемите на сигурността в различни области на труд . Те следят за безопасността на труда в различните видове промишленост. Специализират в индустриална или пожарна безопасност, например, или по безопасност на околната среда. Сферите на тяхната дейност могат да бъдат разнообразни – навсякъде, където се полага труд.

Напоследък търсенето на тези специалисти надвишава предлагането. Това е възможност за придобиване на нова професия, като един от вариантите е онлайн обучението. Координаторът по БЗР специализира по трудова безопасност и здраве, по техническа и противопожарна безопасност и т.н. За да може да прави нужната експертна оценка за безопасна работа, той трябва да притежава нужните знания за безопасност на труда, за законодателството, свързано с това, да преминава опреснителни курсове и т.н. Необходимо е да познава нормативните уредби.Тази професия е гъвкава, което изисква съответни аналитични умения. Специалистите по охрана на труда стават все по-търсени, а тяхната професия набира популярност. Всички предприятия, фирми и компании имат нужда от специална оценка на условията на риск и изготвяне на мерки за тяхното преодоляване.

Координаторът по здраве и безопасност на работното място трябва да извършва дейността си в съответствие с професионалните стандарти. Той трябва да е добър професионалист, с висше или средно образование по безопасност на труда. При липса на подходящо образование, трябва да премине курс, присъствен или дистанционен, по охрана на труда.Като това обучение има тясна професионална насоченост. Ако искате да работите като координатор по БЗР, може да преминете ускорено онлайн обучение по безопасна и здравословна работа.

 

Дистанционен курс по ЗБУТ за първоначално обучение за представители на КУТ / ГУТ

Как да проведем първоначално обучение за представители на ГУТ

Дистанционно обучение за пъровначално обучение на КУТ и ГУТ

Учредяването и дейността на ГУТ в България или иначе казано Група по условия на труд се подчинява изцяло на чл. 28 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд. В него е предвидено за колко хора максимум може да отговаря този орган и какви биха били неговите правомощия.

Ако изборът на конкретни лица, които да вземат дейно участие в следенето на безопасността и здравето на служителите, е приоритет изцяло на работодателя, то обучението, което ще преминат членовете му не подлежи на избор.

Всеки собственик или управител на фирма с персонал между пет и петдесет човека е длъжен да спре избора си на двама от тях, които с протокол за учредяване поставят началото на съществуване на групата.

В своята дейност ГУТ е тясно специализирана, а нейната работа много важна и отговорна. Ето защо всеки представител трябва да премине първоначално обучение и въведение в дейността, която ще съвместява с основните си служебни задължения. Тук вече издва ролята на ръководството, от която се очаква да избере най-добрия, бърз и взаимно удобен начин на обучение на съответния персонал.

 Онлайн курсовете по ЗБУТ или други заемат основно място в предпочитанията както на големи, така и на малки фирми. Този начин е най-добре съвместим с всички останали условия, съпътстващи дейността на представители на ГУТ. Заетостта на всички нас в служебно и лично отношение прави всяко дистанционно обучение добре дошло.

Работодятелят може да плати и регистрира избраните служители на избраната платформа за онлайн обучение по ЗБУТ и да предостави само данните, с които те ще се логват и обучават от вкъщи или в удобно за тях време и място.

Срокът, който е даден по закон за провеждане на обучението, а именно в рамките на месец, може да бъде значително съкратен, като изборът на обучаващ център може да стане буквално за минута по интернет.

Не само обучението, а и проверката на знания при дистанционното обучение е на много високо ниво. Генерираните от компютър въпроси трудно могат да бъдат предвидени, а онлайн оценяването на обучението по ЗБУТ трудно може да бъде компрометирано. Затова надеждността на този тип обучение го прави още по-предпочитано.