Дистанционен курс по ЗБУТ за Контрол на качеството в строителството

Предназначение на дистанционното обучение по контрол на качеството в строителството

дистанционно обучение за контрол на качеството в строителството

              Съществуват множество центрове за квалификация и преквалификация, които предлагат всякакви видове обучение – дистанционно, онлайн, смесено или класическо на място – всеки един лекционен курс има своето предназначение и определени групи, за които той ще е максимално ефективен. Не всеки служител с произволен вид образование може да се подложи на специфичен курс, какъвто е този за контрол на качеството и да намери неговото адекватно приложение в конкретната си работа.

              Още повече, че всеки служител, обучен в тази материя, трябва да има основанието за това. Изискванията към длъжностното лице, което в бъдещ момент ще изпълнява дейността по контрол на качеството, е да има предварителна подготовка. За да започне онлайн, дистанционно или какъвто и да е друг вид обучение по ЗБУТ и контрол на качеството, едно лице трябва да има завършено висше образование с техническа насоченост. Курсът надгражда, а не дава знания на начинаещи. Например филолог, който за пръв път стъпва на строителен обект, не би бил полезен никому.

              Всяко едно от изброените по-долу хора може да се включи в подобно обучение, и да бъде полезен за себе си и хората около себе. Ръководителите на фирми, управители и проектанти – всеки един от тях, захванал се с този бизнес, има базови знания. Съответно строител с необходимия опит и образование също може да се включи в подобно обучение по ЗБУТ. Строителните консултанти и служители по строителен надзор са съвсем подходящи. Много техникуми дават насочено и специализирано образование по състав и контрол на влаганите материали. Те също дипломират кадри, които могат да се запишат на подобно обучение.

              Процедурата по избор, назначаване и обучение на такова длъжностно лице не може да се подценява. Ако един предприемач не е на ясно кого ще избере и как ще го квалифицира, той съответно ще отпадне още на ниво вписване в Камарата на строителите. Всеки уважаващ себе си собственик на строителна фирма знае колко важно за развитието на компанията му е членството в подобна организация. Още повече, че това членство се потвърждава ежегодно, т.е. служителят контрол по качеството е постоянно присъстващ.

             В заключение може да се каже, че всяко участие в търг за поръчка, което дава работа на хиляди, изисква назначено и обучено лице по контрол на качеството в строителството.

Дистанционно обучение за Координатор по ЗБУТ в строителството

Професия Координатор по ЗБУТ

Дистанционно обучение за Координатор по безопасност и здраве при работа

Координаторът по ЗБУТ е професионалист, преминал редовно или дистанционно обучение в областта на здравето на работното място, на осигуряването на неговата безопасност, както в нормални, така и в извънредни ситуации.

Какво трябва да знаят лицата, които решават да придобият такава квалификация? Това е специалност, изцяло ориентирана към охрана на труда. За нейното придобиване се преминава през разширено обучение или дистанционни курсове по БЗР. Координаторите по ЗБУТ се занимават с проблемите на сигурността в различни области на труд . Те следят за безопасността на труда в различните видове промишленост. Специализират в индустриална или пожарна безопасност, например, или по безопасност на околната среда. Сферите на тяхната дейност могат да бъдат разнообразни – навсякъде, където се полага труд.

Напоследък търсенето на тези специалисти надвишава предлагането. Това е възможност за придобиване на нова професия, като един от вариантите е онлайн обучението. Координаторът по БЗР специализира по трудова безопасност и здраве, по техническа и противопожарна безопасност и т.н. За да може да прави нужната експертна оценка за безопасна работа, той трябва да притежава нужните знания за безопасност на труда, за законодателството, свързано с това, да преминава опреснителни курсове и т.н. Необходимо е да познава нормативните уредби.Тази професия е гъвкава, което изисква съответни аналитични умения. Специалистите по охрана на труда стават все по-търсени, а тяхната професия набира популярност. Всички предприятия, фирми и компании имат нужда от специална оценка на условията на риск и изготвяне на мерки за тяхното преодоляване.

Координаторът по здраве и безопасност на работното място трябва да извършва дейността си в съответствие с професионалните стандарти. Той трябва да е добър професионалист, с висше или средно образование по безопасност на труда. При липса на подходящо образование, трябва да премине курс, присъствен или дистанционен, по охрана на труда.Като това обучение има тясна професионална насоченост. Ако искате да работите като координатор по БЗР, може да преминете ускорено онлайн обучение по безопасна и здравословна работа.