Дистанционно обучение по ЗБУТ за Орган по безопасност и здраве при работа

Орган по безопасност и здраве при работаДистанционно обучение за Орган по БЗР

Лицата и специализираните служби в предприятията и компаниите, отговарящи за организацията и изпълнението на защитата на работещите и превенцията на производствените рискове, се включват в специализираната служба, наречена орган по БЗР. Според вида на трудовата дейност и броя на работниците, работодателят решава какъв да бъде органът.

Неговите задължения могат да се извършват от едно лице чрез допълнителен трудов договор. Друг вариант е да бъде назначено длъжностно лице на позицията. А може и да се създадат групи и комитети по здраве и безопасност. И накрая – може всички те, заедно с координаторът по ЗБУТ, да осъвместяват своята работа.

Органът по БЗР поема функцията да организира, планира и координира работата по безопасен труд. Той е в помощ на работодателя и длъжностните лица, работещи за практическото осъществяване на безопасна и здравословна работна среда. Органът по безопасност и здраве контролира дали са организират, прилагат и спазват нормативните уредби. В същото време следи и за следването на мерките за безопасен труд от страна на работещите. При нарушаване на някои норми, ако не се спазват определените нормативи за безопасна работа, ако не се изпълняват някои задължения според инструкциите, то следват санкции за нарушителите.

Органът по безопасност и здраве работи по установяване и оценка на професионалните опасни ситуации. Съобразно това се създава вътрешен правилник, задължителен за всички  в предприятието.Координира работата на всички длъжностни лица в дейностите им по постигане на ЗБУТ. След направена оценка на професионалния риск, разработва различни програми и проекти, както и мерки за превенция на трудови злополуки. Изисква от длъжностните лица трудовата дейност така да бъде организирана, че да не се създават рискови ситуации в работната среда, особено на местата, където вероятността да съществуват е най-голяма. Организира мерки за аварийни ситуации. Следи за действията по обща и индивидуална защита на хората. Разработва и осъществява програми за инструктажи, квалификация и преквалификация на служители и работници. Търси тяхното мнение и оценката им относно действията по безопасен и здравословен труд.