Курс Ежегодно обучение зa представители на ГУТ/КУТ

Обучение за представители в ГУТ

Ежегодно обучение КУТ/ГУТ

ГУТ е съкратеният начин за изписване на група по условия на труд. Две са основните задачи на този отдел. Едната се състои в даване на възможност на работниците в определена компания да изразят свободно мненията си относно качеството на предоставените условия за здраве и безопасност. Другата е насочена към ефективното съгласуване на изискванията на персонала с възможностите, които работодателят е в състояние да предостави. Групата присъства задължително при организации, чийто брой служители е между пет и петдесет включително. За да има баланс между вижданията на началника и работниците, групата винаги следва да бъде в състав от двама души, като единият е самият началник, а другият е ангажиран да бъде представител на работниците. За доброто изпълнение на тази длъжност се изискват силно развити личностни качества като далновидност и дипломатичност, но и преминаването през специализирано обучение. Желаещите да се развият още повече и да се справят по-добре обикновено посещават и курс по ЗБУТ, като напоследък най-често се избира дистанционният такъв. По-надолу ще намерите информация за видовете обучение за представители в ГУТ.

Съвсем ясно могат да се разграничат 2 разновидности на обучението – първоначално и ежегодно. Между тях има известно сходство поради предмета, с който се занимават. И двете се изискват за легалното упражняване на дейността, и освен това са добре модифицирани за целите на пълноценното повишаване на компетенциите. Различията им са свързани с някои техни характерни особености. Продължителността на първоначалното обучение е 30 учебни часа, докато при ежегодното тя е значително занижена – само 6. Това е продиктувано от различните им предназначения. Встъпителният курс трябва да даде богата основа от знания, която да послужи на специалистите. Ежегодният, от своя страна, е насочен предимно към опресняване на вече наличните знания и евентуалното запознаване с възникнали новости.

Представителите в ГУТ задължително преминават през първоначално и ежегодно обучение. Тези от тях, които предпочитат да бъдат още по-подготвени, участват и в курс по ЗБУТ.

Дистанционно обучение по ЗБУТ за Орган по безопасност и здраве при работа

Орган по безопасност и здраве при работаДистанционно обучение за Орган по БЗР

Лицата и специализираните служби в предприятията и компаниите, отговарящи за организацията и изпълнението на защитата на работещите и превенцията на производствените рискове, се включват в специализираната служба, наречена орган по БЗР. Според вида на трудовата дейност и броя на работниците, работодателят решава какъв да бъде органът.

Неговите задължения могат да се извършват от едно лице чрез допълнителен трудов договор. Друг вариант е да бъде назначено длъжностно лице на позицията. А може и да се създадат групи и комитети по здраве и безопасност. И накрая – може всички те, заедно с координаторът по ЗБУТ, да осъвместяват своята работа.

Органът по БЗР поема функцията да организира, планира и координира работата по безопасен труд. Той е в помощ на работодателя и длъжностните лица, работещи за практическото осъществяване на безопасна и здравословна работна среда. Органът по безопасност и здраве контролира дали са организират, прилагат и спазват нормативните уредби. В същото време следи и за следването на мерките за безопасен труд от страна на работещите. При нарушаване на някои норми, ако не се спазват определените нормативи за безопасна работа, ако не се изпълняват някои задължения според инструкциите, то следват санкции за нарушителите.

Органът по безопасност и здраве работи по установяване и оценка на професионалните опасни ситуации. Съобразно това се създава вътрешен правилник, задължителен за всички  в предприятието.Координира работата на всички длъжностни лица в дейностите им по постигане на ЗБУТ. След направена оценка на професионалния риск, разработва различни програми и проекти, както и мерки за превенция на трудови злополуки. Изисква от длъжностните лица трудовата дейност така да бъде организирана, че да не се създават рискови ситуации в работната среда, особено на местата, където вероятността да съществуват е най-голяма. Организира мерки за аварийни ситуации. Следи за действията по обща и индивидуална защита на хората. Разработва и осъществява програми за инструктажи, квалификация и преквалификация на служители и работници. Търси тяхното мнение и оценката им относно действията по безопасен и здравословен труд.